Hypnogen (zolpidem)

:: domů ::    :: kontakt :: 

užívání hypnogenu - nežádoucí účinky - poruchy spánku - www.hypnogen.psychoweb.cz

Čtení:

Hypnogen - účinky a užívání


Pokud si chcete tento text uložit nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf > klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte


Hypnogen patří do skupiny léků N05CF02, kde se nachází ještě množství dalších léků od jiných výrobců, avšak se stejnou účinnou látkou, jíž je zolpidem: Stilnox, Apo-Zolpidem, Eanox, Zolpidem Mylan, Zolpidem Orion, Zolpidem Teva, Zolpidem Vitabalans, Zolpidem-Ratiopharm, Zolpinox a Zolsana.
Hypnogen existuje pouze v jednom druhu, a to s 10 mg účinné látky zolpidemi tartras; jednotlivá balení se liší pouze počtem tablet.

Hypnogen (zolpidem) se používá k navození a udržení spánku při potížích s usínáním a při nekvalitním průběhu spánku.
Léčba je symptomatická, to znamená, že lék uleví od příznaku (symptomu, v tomto případě nespavosti), ale neřeší jeho příčinu (to by pak byla léčba kauzální). U nespavosti může být příčina v rovině psychologické i tělesné. Z psychologických faktorů je to často nahromaděný stres, úzkost nebo akutní trauma, z tělesných faktorů je to např. bolest. Kauzální léčba, tedy léčba příčin nespavosti, pak spočívá spíše buď psychologické pomoci nebo úlevě od daných tělesných potíží.

Co Hypnogen umí: navodit spánek
Co Hypnogen neumí: vyřešit psychologickou příčinu nespavosti

Nespavost nezřídka souvisí s úzkostí a úzkost je velmi často spojena s nedostatečným sebevědomím, dlouhodobým neřešeným stresem, nečekaným traumatem, nakupenými starostmi, špatnými komunikačními schopnostmi, fobiemi a dalšími podobnými jevy. Tohle ovšem prášky na spaní nevyřeší.
Pokud si nejste jistí, co se odehrává ve vašem nitru, otestujte svou psychiku Testem duševního zdraví MENFIT na www.psychonet.cz.
A jestli na sobě a své schopnosti vyrovnávat se starostmi chcete zapracovat, může vám kromě dobrého psychologa pomoci web www.velka.zlutasova.cz s online programy proti úzkosti a depresi.

 

Vybrané informace z oficiálního Souhrnu údajů o přípravku:

Terapeutické indikace [tj. v jakých případech je léčba tímto lékem vhodná]
Krátkodobá léčba nespavosti tam, kde nespavost zneschopňuje nebo vede k těžkému stresu nemocného. Stejně jako u ostatních hypnotik [léků na spaní] se nedoporučuje dlouhodobé podávání a doba léčby by měla být co nejkratší.
Stejně jako u ostatních hypnotik se nedoporučuje dlouhodobé podávání, doba léčby nemá překročit 2 - 4 týdny.
V nezbytných případech je možné prodloužení podávání, ale až po opětovném přehodnocení stavu nemocného.

Dávkování a způsob podání
Zolpidem [zkrácené označení účinné látky Hypnogenu] působí rychle, a proto se podává bezprostředně před ulehnutím nebo po ulehnutí. Přípravek by měl být užíván pouze v případě, že lze zajistit dostatečnou délku spánku (7 – 8 hodin).

Kontraindikace [tj. případy, kdy je užívání léku nevhodné]
- přecitlivělost na zolpidem nebo ostatní složky přípravku
- obstrukční spánková apnoe [krátkodobé zástavy dechu během spánku]
- myastenia gravis [neurosvalové onemocnění]
- těžká jaterní nedostatečnost
- akutní nebo těžká respirační [dechová] nedostatečnost.
Z důvodu nedostatečných údajů je Hypnogen kontraindikován [tj. není vhodný k podávání] u dětí a mladistvých do 18 let.

Všeobecné informace
Dále jsou uvedeny všeobecné informace vztahující se ke známým účinkům hypnotik, které je třeba brát v úvahu při jejich předepisování:
amnezie [výpadek paměti]
Sedativa a hypnotika mohou vyvolat anterográdní amnezii [porucha zapamtování nových informací], ke které nejčastěji dochází několik hodin po podání látky. Riziko pro pacienta se sníží při zajištění nepřerušovaného spánku po dobu 7 - 8 hodin.
psychiatrické a "paradoxní" reakce [jako paradoxní reakce se označují reakce, které nastanou po požití léku a jsou opačné, než by se předpokládalo]
Při podávání sedativ [léků na uklidnění] a hypnotik [léků na spaní] se vyskytují takové příznaky, jako je neklid, zvýšená nespavost, nervozita, podrážděnost, agresivita, bludy, zuřivost, noční můry, nevhodné chování, náměsíčnost a další nežádoucí poruchy chování. Pokud k nim dojde, má se podávání přípravku přerušit. Tyto projevy jsou pravděpodobnější u starších nemocných.
tolerance
Při podávání sedativ a hypnotik po dobu několika týdnů se může vyvinout určitá ztráta hypnotického účinku.
závislost
Podávání sedativ a hypnotik může vést k rozvoji fyzické i psychické závislosti. Riziko závislosti se zvyšuje s dávkou a trváním léčby a je vyšší u pacientů s anamnézou [tj. v kde se v průběhu života vyskytlo] psychiatrických onemocnění a/nebo závislosti na alkoholu a drogách. Tito pacienti mají být během léčby hypnotiky pod pečlivým dohledem.
Souběžné podávání s benzodiazepiny [léky na psychické poruchy, zejména proti úzkosti] je zbytečné a riskantní; zvyšuje se totiž nebezpečí vzniku závislosti. Doporučuje se tedy informovat pacienta ještě před zahájením léčby o tom, že je délka takové léčby omezena. 

Při vzniku fyzické závislosti je náhlé ukončení léčby doprovázeno abstinenčními příznaky [příznaky z vysazení] , jako jsou např. bolesti hlavy, svalové bolesti, extrémní úzkost a napětí, neklid, zmatenost a podrážděnost. V těžkých případech může dojít k následujícím projevům: derealizace [pocit, že prostředí je cizí], depersonalizace [pocit, že člověk není sám sebou], hyperakuzie [intenzivní slyšení], necitlivost a palčivost končetin, přecitlivělost na světlo, hluk a fyzický kontakt, halucinace [mylné vjemy] nebo epileptické záchvaty.

návrat nespavosti
Při vysazení léčby hypnotiky se mohou znovu objevit příznaky, které k léčbě vedly, a to ve zvýšené intenzitě. Přítomny mohou být i další reakce, včetně změn nálad, úzkosti a neklidu.
Je důležité, aby pacient o této možnosti věděl a neměl obavy, pokud po vysazení léčiva k těmto příznakům dojde.
Vzhledem ke skutečnosti, že je nebezpečí abstinenčních symptomů [příznaků] nebo opakovaného výskytu ještě silnější nespavosti pravděpodobnější po náhlém vysazení léčby, doporučuje se vysazovat přípravek postupně.

Tablety přípravku Hypnogen obsahují monohydrát laktózy [sloučeninu cukru].
Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí [nesnášenlivostí] galaktózy, Lappovým nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí [špatným vstřebáváním] glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

Jsou důkazy, že v případě sedativ a hypnotik s krátkodobým účinkem mohou zvláště při vysokých dávkách vzniknout abstinenční příznaky i během intervalu mezi dávkami.

Těhotenství a kojení
Ačkoliv studie na zvířatech neprokázaly teratogenní [způsobující vrozené vady] nebo embryotoxický [jedovatý pro embryo] účinek, nebyla dosud stanovena bezpečnost podávání v těhotenství. Stejně jako ostatní podobné látky, zolpidem se nesmí podávat v těhotenství, zvláště pak během prvního trimestru [třetiny].
Pokud je přípravek předepsán ženě ve fertilním [plodném] věku, má být upozorněna, aby v případě, kdy chce otěhotnět nebo se domnívá, že je těhotná, konzultovala vysazení přípravku se svým lékařem.
Pokud je z naléhavých lékařských důvodů podáván zolpidem v pozdní fázi těhotenství nebo při porodu, lze vzhledem k farmakologickému účinku [tj. vlivu léčivé látky] dané látky očekávat ovlivnění novorozence, jako je hypotermie [nízká tělesná teplota], hypotonie [menší svalové napětí] a středně silná deprese [útlum] dechu.
Malé množství zolpidemu proniká do mateřského mléka. Podávání zolpidemu kojícím matkám je kontraindikováno [nevhodné, vyloučeno].

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Řidiči motorových vozidel a osoby obsluhující stroje mají být upozorněni na to, že stejně jako u jiných hypnotik je zde možné riziko ranní ospalosti. Ke snížení tohoto rizika je doporučen plný noční spánek (7-8 hod).

Předávkování
Při popsaných předávkováních samotným zolpidemem se poruchy vědomí pohybovaly od spavosti až po lehké koma [porucha vědomí, bezvědomí]. [...]
Používají se obecná symptomatologická [tj. podle příznaků] a podpůrná opatření. Není-li vhodný výplach žaludku, podává se ke snížení vstřebávání aktivní uhlí. Sedativa [léky na uklidnění] se podávat nemají dokonce ani při excitovaném [rozrušení] stavu pacienta. Při vážných příznacích (např. respirační deprese [útlum dechu]) lze zvážit podání flumazenilu, který však může přispět k neurologickým projevům (křeče).
Zolpidem není dialyzovatelný [tj. nepomáhá zde čištění krve].

Zdroj: http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php?data[search_for]=hypnogen&data[code]=&data[atc_group]=&data[material]=
&data[path]=&data[reg]=&data[radio]=none&data[rc]=&data[with_adv]=0&search=Vyhledat&data[listing]=20

text v hranatých závorkách byl doplněn provozovatelem webu

 

Pokud si chcete tento text uložit nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf > klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte

Doporučujeme:

Vyloučení odpovědnosti: Provozovatel těchto webových stránek nenese odpovědnost za případné důsledky použití zde uvedených informací. Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na webu byly zveřejněny přesné a aktuální informace, ovšem veškeré materiály a informace na tomto webu jsou poskytovány "tak, jak jsou"; aktuálnost a pravdivost informací uživatelům doporučujeme ověřovat pomocí jiných zdrojů. Ve věcech vhodnosti užití léků a jejich dávkování se vždy poraďte se svým lékařem.

Porazte depku a smutek:

Doktor mozek - obálka PhDr. Michaela Peterková: Doktor mozek
 
Odhalte jednoduché postupy, jak se zbavit útlumu, nervozity, nesoustředěnosti či únavy.
CHCI E-BOOK ZDARMA
Poznání své osobnosti:

Poznejte svou osobnost

Zjistěte, zda vaše osobnost patří nebo nepatří k některému z výrazných osobnostních typůtest typů a poruch osobnosti OSPAT
Pokud se necítíte dobře a pochybujete někdy o svém duševním zdraví, zkuste test základních psychických poruch a stresových zátěží MENFIT
Dovedete se soustředit, rychle reagovat a pracovat bezchybně? Zhodnoťte si svou praktickou inteligenci a mentální výkon v jedinečném testu COGIT
Odhalte, na jakou práci se hodíte, aby odpovídala vaší osobnosti – to vám prozradí test profesního typu FULJOB

 
Info o webu hypnogen.psychoweb.cz:
Dozvíte se:
Na co hypnogen účinkuje - jak pomáhá při usínání a probouzení se ze spánku
Příbalová informace - leták k hypnogenu
Možné nežádoucí účinky a vznik závislosti na hypnogenu
Poruchy spánku - nespavost-insomnie a parasomnie


 
Kurzy Žlutá sova:
    kurzy psychologie online

Unikátní online programy pro každého z vás, kdo se potřebuje zbavit úzkosti, deprese a podobných potíží.

A pro vás, které zajímá psychologie a kteří se chtějí dozvědět o lidské duši více, jsme přichystali interaktivní kurzy základů psychologie.

 
Doporučujeme weby:

Webové stránky o sebevědomí - jak se pozná nízké sebevědomí, jak se slabá sebedůvěra projevuje v různých oblastech života, jak vychovat zdravě sebevědomé dítě a jak pomoci sobě
www.sebevedomi.psychoweb.cz

Web o depresi - zdarma online psychologický test, který orientačně odhalí přítomnost depresivní poruchy; typy deprese, příznaky deprese, možnosti léčby
www.deprese.psychoweb.cz

Web o nevěře - jak se pozná nevěra, co dělat, když je partner nevěrný - jak nenapáchat ještě větší škody na vztahu; typy nevěry, příčiny nevěry - proč jsou si lidé občas nevěrní
www.nevera.psychoweb.cz

Léky proti úzkosti - Neurol a Xanax (alprazolam) v léčbě úzkostných poruch, užívání, jak předejít vzniku závislosti; Lexaurin (bromazepam) - další z možností, jak se pomocí léků vypořádat s úzkostí